موضوع فعاليت شركت به تفصيل در ماده ۳  اساسنامه درج گرديده است. بنا به مفاد ماده مزبور فعاليت اصلي شركت ، مشاركت در شركتهاي توليد مواد شوينده و پاك كننده و بهداشتي مي باشد. به موجب مندرجات يادداشت ۱۰، سهام ۷ شركت فعال در توليد و فروش مواد شوينده متعلق به این شركت است.