• دستها را با آب خیس کنید.

 • به مقدار كافي مايع دستشويي براي هر دو دست برداريد.

 • كف دستها را به يكديگر مالش دهيد.

 • با دست راست پشت دست چپ و لا‌به‌لاي انگشتان را مالش دهيد.(وبالعكس)

 • كف دستها را به صورتي كه انگشتان درون هم باشند، روي يكديگر مالش دهيد.

 • پشت انگشتان را بوسيله كف دست ديگر و به طوري كه در هم قفل هستند، مالش دهيد.

 • هر يك از انگشتان شست را بوسيله كف دست ديگر به صورت حركت چرخشي تميز كنيد.

 • سر انگشتان را در كف دست ديگر به صورت حركت چرخشي و رفت و برگشتي مالش دهيد.

 • دستها را كاملا آبكشي نمائيد.

 • دستها را با دستمال كاغذي يا يكبار مصرف كاملا خشك نمائيد.

 • شير آب را بوسيله دستمال كاغذي ببنديد.

 • اكنون دستهاي شما كاملا تميز است.