مرحله اول بررسی كیفیت یك محصول در آزمایشگاه تحقیق و توسعه (Research & DevelopmentLab) انجام پذیرفته و محصول (محتوا + ظرف) از نظر شاخص‌‌‌‌هایی به شرح ذیل مورد كنترل قرار می گیرد :