نوع محصول

رزیدیو

نام برند

-

موضع اثر


رزیدیو بدست آمده از تقطیر روغن و خلط صابون به عنوان خوراك دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


رزیدیو محصول فرعی بدست آمده از فرآیند تقطیر اسیدهای چرب حاصل از انواع روغن و خلط صابون اسیدهای چرب تقطیرشده می‌باشد.
 

مواد تشكیل دهنده


محصول فرعی حاصل از فرآیند تقطیر اسیدهای چرب حاصل از انواع روغن و خلط صابون اسیدهای چرب تقطیر شده است.
 

خصوصیات


درصد اسید چرب آزاد: حداقل 20
درصد كل مواد چرب: حداقل 40
رطوبت: حداكثر 2
وزن مخصوص: g/cm3 1-8/0
 

نحوة تولید


محصول فرعی حاصل از فرآیند تقطیر اسیدهای چرب حاصل از انواع روغن و خلط صابون اسیدهای چرب تقطیر شده است.