آشنایی با محصولات صنعتی

 

دراین بخش مواد اولیه تولیدی شركت پاكسان برای مصرف صنعتی و همچنین بعضی از فرآورده هایی كه مصرف خانوار ندارند معرفی خواهد شد.  

 

فوم حفاری C

   

           

پاکساپون

               

روغن سبزه

فوم حفاری D

 

 

پاکساپون صدفی     

 

سوپکس

اسیدچرب خام سویا از خلط

 

 

پاکسامید1

 

سولفونیک اسید

اسیدچرب دوتقطیره ازخلط

 

 

پاکسامید2

 

گلیسرین

اسیدچرب یک تقطیره از خلط     

 

 

رزیدیو