نوع محصول

روغن سبزه

نام برند

-

موضع اثر


روغن سبزه بدلیل تسریع در امر تبدیل انگور به كشمش بطور عمده در صنعت كشمش سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


روغن سبزه طی دو مرحله از اسید چرب كلزا حاصل می‌شود كه در مرحله اول اسید چرب گلزا به روغن نیم ساخته تبدیل می‌شود و در مرحله دوم، با افزودن پلی سوربات به روغن نیم ساخته بدست آمده از مرحله اول، روغن سبزه بدست می‌آید. 
 

مواد تشكیل دهنده


اسید چرب كلزا، اتانول، پارا تولوئن سولفونیك اسید، پلی سوربات
 

خصوصیات


شكل ظاهری: مایع شفاف
درصد اسید چرب آزاد در روغن نیم ساخته: 11-9
 

نحوة تولید


روغن سبزه طی دو مرحله از اسید چرب كلزا حاصل می‌شود كه در مرحله دوم، با افزودن پلی سوربات به روغن نیم ساخته بدست آمده از مرحله اول، روغن سبزه بدست می‌آید.