نوع محصول

الكيل بنزن سولفونيك اسيد

نام برند

-

موضع اثر

آلكيل بنزن سولفونيك اسيد بعنوان سورفكتانت آنيونيك در فرمولاسيون بسياري از تركيبات شوينده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ویژگی‌ها و فوائد


 آلكيل بنزن سولفونات بعنوان يك ماده فعال سطحي، داراي قسمت آنيونيك سولفونات و قسمت آلكيلي مي‌باشد. LAS از سولفوناسيدن آلكيل بنزن خطي تشكيل مي‌شود.
 آلكيل بنزن سولفونيك اسيد مهمترين و پر مصرف ترين ماده سورفكتانت در فرمولاسيون شوينده‌هاي پودر و مايع مي‌باشد
 اين تركيب بعنوان عامل پاك كننده، كف كننده و از بين بردنده لكه‌ها در فرمولاسيون بيشتر تركيبات شوينده مصرف مي‌شود
 اين سورفكتانت يكي از ارزانترين سورفكتانت‌هاي مصرفي در صنايع شوينده مي‌باشد.
 

مواد تشكیل دهنده

الكيل بنزن خطي، اكسيژن، گوگرد و سيتريك اسيد.

خصوصیات


درصد سولفوريك اسيد آزاد: حداقل 5/1
درصد روغن آزاد: حداقل 5/1
درصد خلوص: حداقل 96
 

نحوة تولید

سولفوناسيون الكليل بنزن خطي