نوع محصول

اسید چرب دو تقطیره حاصل از خلط

نام برند

-

موضع اثر


اسید چرب دو تقطیره سویا تركیبی است كه از خنثی سازی خلط صابون حاصل از روغن سویا بدست می‌آید. این تركیب بعنوان ماده اولیه در صنعت رزین سازی مورد مصرف دارد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


اسید چرب حاصل از روغن سویا از تأثیر مقادیر مناسبی از سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید بر خلط صابون بدست می‌آید.
 

مواد تشكیل دهنده

خلط صابون، سود و سولفوریك اسید.

خصوصیات


اندیس صابونی: 207-196
اندیس یدی: حد اقل 110
اندیس اسیدی: 205-195
تایتر: oC 30-20
رنگ، گاردنر: حداكثر 5/3
 

نحوة تولید

واكنش سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید با خلط صابون.