نوع محصول

اسید چرب یك تقطیره حاصل از خلط

نام برند

-

موضع اثر


اسید چرب یك تقطیره سویا حاصل از خنثی سازی خلط صابون می‌باشد كه می‌تواند بطور مستقیم و یا پس از انجام مراحل تكمیلی در ساخت و تولید صابون مصرف شود. از این تركیب بعنوان ماده اولیه در صنعت رزین سازی مورد مصرف دارد.
 

ویژگی‌ها و فوائد


اسید چرب حاصل از روغن سویا از تأثیر مقادیر مناسبی از سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید بر خلط صابون بدست می‌آید.
 

مواد تشكیل دهنده

خلط صابون، اسید سولفوریك و سود

خصوصیات


اندیس صابونی: 207-196
اندیس یدی: 130-105
اندیس اسیدی: 205-195
تایتر: oC 32-22
رنگ، گاردنر: حداكثر 5
 

نحوة تولید

واكنش سولفوریك اسید و سدیم هیدروكسید با خلط صابون