مراحل زیر جهت تولید و بسته بندی محصولات طی میشود:

  • ورود مواد اولیه و ادوات بسته بندی به شرکت و آنالیز آنها توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت
  • ذخیره مواد اولیه مایع در مخازن 80 تنی و بشکه های آهنی یا پلی اتیلنی در انبار مواد اولیه
  • ذخیره گاز پروپان-بوتان در مخازن 30 تنی مخصوص
  • فرایند ساخت محصول کاملاً اتوماسیون و بدون دخالت دست و با نظارت و کنترل آزمایشگاه شیمی
  • نگهداری در مخازن 25 تنی با کنترل آزمایشگاه میکروبیولوژی
  • بسته بندی با دستگاههای تمام اتومامتیک با کنترل آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی
  • نگهداری در انبار محصول جهت بارگیری

 

 

ورود مواد اولیه و ادوات بسته بندی به شرکت و آنالیز آنها توسط آزمایشگاه کنترل کیفیت

کلیه مواد اولیه مصرفی از شرکتهای شناخته شده داخلی و خارجی معتبر تهیه میشوند و توسط کارشناسان آزمایشگاه شیمی آنالیز شده و نتایج آنالیز می بایست در محدود استاندارد باشند تا از کیفیت این مواد اطمینان حاصل شود.

 

 

 

به عنوان مثال برای اتانول پارامترهای زیر کنترل میشود:

1- درصد خلوص (حداقل 96%) با استفاده از الکل سنج مخصوص اتانول در دمای 25°C

2- دانسیته (حداکثر 0/8 گرم بر میلی لیتر) با استفاده از پیکنومتر 50 میلی لیتری در دمای 25°C

3- درصد آب (حداکثر 5.5%) با استفاده از دستگاه کارل فیشر ولومتری Metrohm مدل (870 KF Titrino plus)

4- طیف GC با استفاده از دستگاه Varian مدل 3400 جهت تشخیص ناخالصیهای موجود در شرایط دمائی زیر:

injector 200°C, Dector 280°C, Cloumn (12 min 50°C, 20 min 50-250°, 10 min 250°C)

5- شکل ظاهری (مایعی بی رنگ و شفاف با بوی مخصوص)

 

                                                             

                   دستگاه کارل فیشر Metrohm مدل (870 KF Titrino plus)                الکل سنجپ                     یکنومتر                                    دستگاه کروماتوگرافی گازی Varianمدل 3400

 

 

ذخیره مواد اولیه مایع در مخازن 80 تنی و بشکه های آهنی یا پلی اتیلنی در انبار مواد اولیه  

نگهداری مواد اولیه در شرایط مناسب در تولید محصولی با کیفیت بسیار حائز اهمیت است و این مواد در ظروف دربسته در شرایط دمائی اعلام شده توسط تولید کننده و در ارتفاع بلندتر از سطح زمین نگهداری میشوند. مخازن 80 تنی دوجداره و از جنس استیل ضد زنگ بوده و در مقابل خوردگی مقاوم است.

 

                                                          

 

 

ذخیره گاز پروپان – بوتان در مخازن 30 تنی مخصوص:

گاز پروپان – بوتان که به عنوان پیشران در محصول فوم لکه بر سپید استفاده میشود در مخازن 30 تنی مخصوص ذخیره میشود. این مخازن هر سال توسط کارشنان شرکت سازنده مورد بازدید قرار می گیرند تا از استحکام و نشتی بدنه مخازن اطمینان حاصل شود.

 

 

 

فرایند ساخت محصول کاملاً اتوماسیون و بدون دخالت دست و با نظارت و کنترل آزمایشگاه شیمی

برنامه ساخت شامل ترتیب، وزن و زمان مورد نیاز جهت میکس مواد اولیه توسط اپراتور ساخت طبق BOM آن محصول به سیستم داده میشود و فرایند ساخت آغاز میشود. در تمامی مراحل اپراتور در محل حضور دارد.

 

                                           

 

در تصاویر زیر شکل تابلوهای کنترل و شیرهای پنوماتیک مربوطه دیده میشود.

 

                                         

  

نگهداری در مخازن 25 تنی با کنترل آزمایشگاه میکروبیولوژی

جهت از بین رفتن کف مایعات تولید شده لازم است که به مدت حداقل 24 ساعت در مخزن ذخیره ساکن باقی بماند.

9 مخزن 25 تنی و 4 مخزن 5 تنی مخصوص ذخیره مایعات در نظر گرفته شده است.

در مدت ماندگاری از نمونه مایعات داخل مخازن نمونه برداری و کشت میکروبی انجام میشود. کلیه میکسرهای ساخت و مخازن ذخیره هر هفته دو بار شسته و گندزدائی میشوند.

                                                    

 

بسته بندی با دستگاههای تمام اتومامتیک با کنترل آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی

بسته بندی شامل بطری گذاری، پرکردن، درب گذاری، کدزنی و ریختن داخل کارتن توسط دستگاههای پیشرفته تولید انجام میشود.

 

                                                           
                                                           

 

 

نگهداری در انبار محصول جهت بارگیری

دمای انبار محصول تحت کنترل است و در محدوده 10±25 درجه سلسیوس نگه داشته میشود.